skontaktuj się z nami

Pozostałe ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie NNW
Ubezpieczenie to obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałe w wyniku użytkowania pojazdu mechanicznego, które polegają na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy i/lub pasażerów pojazdu. Ubezpieczeniem tym objęci są kierowca i pasażerowie pojazdu mechanicznego, w liczbie określonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczy zdarzeń:

 • zaistniałych podczas ruchu pojazdów mechanicznych,
 • obsługi pojazdu,
 • wsiadania i wysiadania z pojazdu,
 • zatrzymania lub postoju i naprawy na trasie jazdy,
 • przy załadunku lub wyładunku pojazdu.


Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistance polega na zorganizowaniu oraz pokryciu kosztów pomocy w razie kolizji na drodze (wariant podstawowy), awarii czy kradzieży pojazdu na terytorium Polski i całej Europy (wariant rozszerzony).
Zakres pomocy Assistance obejmuje:

 • naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia, dowóz paliwa,
 • holowanie pojazdu,
 • holowanie pojazdu osoby poszkodowanej, unieruchomionej w następstwie wypadku,
 • organizację dostawy części zamiennych,
 • organizację i pokrycie kosztów parkingu,
 • pomoc w złomowaniu pojazdu,
 • organizację i pokrycie kosztów zakwaterowania,
 • pomoc medyczną w Polsce i za granicą,
 • telefoniczną pomoc tłumacza oraz informacyjną,
 • udostępnienie pojazdu zastępczego.


Ubezpieczenie Szyb

Ubezpieczenie to dotyczy ryzyka uszkodzenia lub zniszczenia wszystkich szyb pojazdu i stanowi ochronę przed skutkami finansowymi, związanymi z koniecznością naprawy lub wymiany szyb. Wypłata w ramach tego ubezpieczenia nie spowoduje utraty zniżek z tytułu bezszkodowej kontynuacji w ramach ubezpieczenia AC w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej
Ubezpieczenie Ochrony Prawnej to ubezpieczenie chroniące przed ryzykiem prowadzenia sporów prawnych i ponoszeniem kosztów z nimi związanych, wynikłych z użytkowania pojazdów mechanicznych w ruchu drogowym.
Towarzystwo Ubezpieczeniowe rekompensuje wówczas:

 • koszty wynagrodzenia prawnika,
 • pokrycie kosztów sądowych,
 • zwrot kosztów strony przeciwnej (zasądzone wyrokiem sądu),
 • koszty postępowania egzekucyjnego,
 • opłaty i koszty w postępowaniu przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • koszty poręczenia majątkowego,
 • koszty sądu polubownego,
 • koszty podróży do sądu zagranicznego.